Byty
Domy
Pozemky
Komerční
Vložit inzerát

Obchodní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky serveru stream-reality.cz

I. Úvodní ustanovení

(1)  Obchodní společnost Stream reality s.r.o., se sídlem Veveří 345/46, Brno, PSČ 602 00, IČ: 03902013, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 87226 (dále jen „Provozovatel“) je oprávněným provozovatelem a správcem  internetového serveru stream-reality.cz dostupného na internetové adrese www.stream-reality.cz (dále jen „Server“), využívajícího celosvětové počítačové sítě internet. V rámci provozu tohoto Serveru poskytuje Provozovatel služby, které umožňují uživatelům vkládat na Server textové informace, obrazové informace a video soubory. Služby Serveru umožňují tyto textové informace, obrazové informace a video soubory zobrazovat, zasílat, mazat nebo s nimi jinak dále pracovat.

(2)  Server poskytuje činnost spočívající ve zprostředkování vztahu nabídky a poptávky pomocí inzerce, a to zejména v oblasti koupě, prodeje a pronájmu nemovitostí prostřednictvím celosvětové počítačové sítě Internet.

(3)  Tyto obchodní podmínky Serveru (dále jen „Smluvní podmínky“) upravují právní vztahy vznikající mezi Provozovatelem a dalšími níže uvedenými osobami.

II. Základní pojmy

(1)  Nemovitostí se pro účely těchto Smluvních podmínek rozumí věc nemovitá nacházející se na území České republiky nebo bytová jednotka či nebytový prostor, které nejsou věcí extra commercium  ve smyslu právního řádu České republiky, není předmětem exekučního nebo insolvenčního řízení na území České republiky nebo jiného státu a její vlastník je oprávněn s ní podle své vůle svobodně nakládat, tj. zejména ji zcizit nebo pronajmout (dále jen „Nemovitost“).

(2)  Objednatelem – Soukromým inzerentem, se pro účely těchto Smluvních podmínek rozumí jakákoliv fyzická či právnická osoba, která je vlastníkem jedné nebo více nemovitostí, které nabízí k prodeji nebo k pronájmu, a která splní níže uvedené podmínky (dále jen „Objednatel“). Objednatelem balíčku FREE a FREE PLUS nesmí být Realitní makléř, realitní kancelář ani jiný zprostředkovatel. Pro tyto jsou určeny balíčky BUSINESS A BUSINESS PARTNER (čl. II. 4 Smluvních podmínek).

(3)  Uživatelem se pro účely těchto Smluvních podmínek rozumí jakákoliv osoba nebo technický prostředek, která/ý pasivně využívá služeb Serveru. Pasivním využitím se rozumí zejména prohlížení obsahu Serveru.

(4)  Realitním makléřem se pro účely těchto Smluvních podmínek rozumí fyzická či právnická osoba, která vykonává výdělečnou realitní činnost (dále jen „Realitní makléř“). Za výdělečnou realitní činnost se pro účely těchto Smluvních podmínek považuje jakákoliv činnost prováděná za účelem dosažení přímého či nepřímého výdělku či zisku, zejména podnikání, účast v podnikající právnické osobě, výkon funkce statutárního orgánu či jiného orgánu v podnikající právnické osobě či člena takového orgánu, výkon práce v pracovním poměru nebo na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, činnost na základě jiného smluvního vztahu, včetně smluvního vztahu neformálního, účast na podnikání jiné osoby či jednání ve shodě s jinou osobou, spočívající zejména v nákupu nemovitostí za účelem jejich dalšího prodeje, prodeji nemovitostí, zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí, bytů a nebytových prostor, pronájmu nemovitostí, bytů a nebytových prostor, pokud jsou pronajímatelem poskytovány jiné než základní služby zajišťující řádný provoz těchto prostor. Za Realitního makléře se též považují všechny osoby, jejichž elektronický provoz odesílaný na Server pochází, byť i z části, z domény, serveru nebo IP adresy subjektu, jež splňuje definici Realitního makléře dle předchozích vět nebo které by tuto definici splňovaly kdykoliv v období až 12 měsíců před okamžikem provozu odesílaného na Server jako Objednatel. Za Realitního makléře se dále též považují všechny osoby, které vystupují jako osoby (spolu)pracující (bez ohledu na povahu právního vztahu) s Realitním makléřem a osoby uvedené na Internetových stránkách příslušných Realitních makléřů s tím, že je na Objednateli, aby prokázal, že Realitním makléřem není. Za Realitního makléře se též považují všechny osoby, které provedou nebo hodlají nebo přislíbí provést úhradu jakékoliv Služby za subjekty, které splňují kteroukoliv definici Realitního makléře dle předchozích vět.

III. Práva a povinnosti stran

(1)  Objednatel plně odpovídá za obsah veškerých informací, které zadá do Serveru. Objednatel je oprávněn zadávat pouze vlastní nabídku nemovitostí, tj. nemovitostí, které sám vlastní, nebo nemovitosti, které je oprávněn nabízet na základě uzavřených zprostředkovatelských nebo podobných smluv s příslušnými vlastníky daných nemovitostí.

(3)  Objednatel bere na vědomí, že veškeré údaje o jeho nemovitosti/ech zveřejňované v Serveru jsou přístupny všem uživatelům celosvětové počítačové sítě Internet, a to prostřednictvím Serveru a dalších internetových serverů provozovaných Provozovatelem či jinou osobou. Dále Objednavatel bere na vědomí, že výše zmíněné údaje o jeho nemovitosti/ech a jejich případných právních vadách mohou být též zveřejněny v propagačních materiálech Provozovatele, s čímž výslovně souhlasí.

(4)  Objednatel se zavazuje zveřejňovat pouze pravdivé údaje. Za obsah a pravdivost uváděných údajů je zodpovědný výlučně Objednatel. Rovněž se zavazuje aktualizovat své inzeráty v případě, že dojde ke změně jejich stavu a/nebo údajů v nich uvedených. Objednatel se také zavazuje průběžně odstraňovat neaktivní nabídky ze Serveru. Pokud se tak nestane, neaktivní nabídky budou automaticky odstraněny Provozovatelem po 6-ti měsících. Za obsah a pravdivost uváděných údajů je zodpovědný výlučně Objednatel.

(5)  Objednatel se dále zavazuje nezveřejňovat žádné údaje, jejichž obsah je v rozporu s právním řádem České republiky. Dále se zavazuje, že nebude Provozovatele činit zodpovědným za jakékoliv právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě zveřejnění dat zadaných Objednatelem.

(6)  Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit jakékoli údaje, pokud:

  1. jsou v rozporu s právním řádem České republiky,
  2. jsou v rozporu s dobrými mravy, případně ohrožují veřejný pořádek,
  3. má podezření, že se jedná o nabídky Realitních makléřů či jiných realitních zprostředkovatelů nebo má Provozovatel důvodné podezření, že se jedná o nabídky těchto subjektův případě, že byla inzerce při jejím vkládání označena jako soukromá,
  4. svým obsahem odporují oprávněným zájmům Provozovatele.

(7)  Provozovatel se zavazuje řádně poskytovat Objednateli služby uvedené v platném ceníku Serveru, který je dostupný v rámci tohoto Serveru (dále jen „Ceník“), a to v souladu s těmito smluvními podmínkami pro placenou inzerci (dále jen „Smluvní podmínky“) a v souladu s Ceníkem Serveru. Objednatel je povinen uhradit Provozovateli za poskytované služby odměnu níže uvedeným způsobem.

(8) Veškerá data zadává Objednatel do Serveru ve formě inzertního sdělení na vlastní náklady a vlastními silami, a to v souladu s pokyny Provozovatele Serveru. Objednatel se zavazuje, že se nebude jakýmkoliv způsobem pokoušet o neoprávněný přístup a manipulaci dat v Serveru. Redirect není povolen – URL adresa/y Objednatele v inzerci nesmí zejména směřovat na (komerční) realitní servery, tedy servery se stejným nebo obdobným tematickým obsahem, jako je Server a/nebo servery prezentující obsah, který je v rozporu s čl. IV. 6. těchto smluvních podmínek.

(9)  V případě, že je Objednatelem Realitní makléř a zadá nabídku nemovitosti v BALÍČKU FREE, NEBO FREE PLUS, určeném výhradně pro soukromé inzerenty, vznikne Provozovateli vůči Objednateli nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 25.000,-Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých), a to za každé jednotlivé porušení. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů ode dne porušení uvedené povinnosti. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta nezapočítává. Provozovatel je oprávněn dále veškerou inzerci Objednatele smazat.

(10)  Objednatel je oprávněn kdykoli zrušit svoji inzerci na Serveru, tedy vypovědět tyto Smluvní podmínky, a to písemně na adrese elektronické pošty info@stream-reality.cz. Výpovědní doba činí dva měsíce a počíná běžet prvním dnem v měsíci následujícím po doručení výpovědi.

(11)  V případě, že dojde ke změně údajů, které byly použity při zadání inzerce, nebo k prodeji nemovitosti, je Objednatel povinen je neprodleně oznámit provozovateli a to písemně na adrese elektronické pošty   info@stream-reality.cz.

(12)  V případě porušení smluvních podmínek je provozovatel oprávněn veškerou inzerci Objednatele smazat bez náhrady.

(13)  Objednatel dává souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů, zadaných při registraci či v průběhu inzerce, Provozovateli, za účelem poskytování služeb dle těchto Smluvních podmínek a vedení evidence, a to elektronickými prostředky s využitím elektronických i mechanických prostředků zabezpečení. Souhlas je udělen na dobu existence inzerce zadané Objednatelem, případně na dobu, po kterou nebudou vypořádány veškeré závazky Objednatele vůči Provozovateli, cokoliv nastane později. Nakládání s osobními údaji Objednatelů podléhá úpravě zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v aktuálním znění.

(14)  Objednatel bere na vědomí, že má přístup ke svým osobním údajům ve smyslu § 21 zákona o ochraně osobních údajů, a právo požadovat na Provozovateli nápravu nesprávného nakládání s jeho osobními údaji.

(15)  Objednatel tímto dává výslovný souhlas s tím, aby Provozovatel užil jeho adresu elektronické pošty a adresu bydliště nebo sídla k jeho kontaktování za účelem zasílání obchodních sdělení týkajících se služeb, poskytovaných Provozovatelem.

(16)  Na obce a bytová družstva se ustanovení o Realitních makléřích vč. čl. IV. 9 nevztahují, nedojde-li z jejich strany k jinému porušení těchto podmínek. Právnické osoby provádějící správu nemovitostí si mohou s Provozovatelem tuto výjimku písemně sjednat na základě své žádosti.

(17) Společnost Stream reality s.r.o. je oprávněna nabízet nemovitosti zadané v Balíčku Free a Free Plus třetím osobám. V případě, že společnost Stream reality s.r.o. obstará pro tuto nemovitost kupce či nájemce, je objednavatel povinen uzavřít se společností Stream reality s.r.o. „Smlouvu o zprostředkování prodeje“, případně „Smlouvu o zprostředkování pronájmu“. Inzerent se zavazuje poskytnout společnosti Stream reality maximální součinnost při uzavření této smlouvy, při poskytnutí potřebným údajů a dále postupovat dle podmínek stanovených „Smlouvu o zprostředkování prodeje“, případně „Smlouvou o zprostředkování pronájmu“. (dále jen Zprostředkovatelská smlouva) Nabídková cena bude v tomto případě navýšena o zprostředkovatelskou provizi, definovanou ve Zprostředkovatelské smlouvě. V případě, že Objednavatel neposkytne potřebnou součinnost při uzavření Smlouvy o zprostředkování prodeje, či odmítne smlouvu uzavřít, vznikne Provozovateli vůči Objednateli nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých). Provozovatel je oprávněn dále veškerou inzerci Objednatele smazat. Nárok na uzavření Smlouvy o zprostředkování prodeje zaniká v případě, že je v danou chvíli nemovitost již prodaná, případně je dotčena uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí kupní. V takovém případě je inzerát ze serveru odstraněn.

IV. Virtuální prohlídky

(1) Pod pojmem Virtuální prohlídka se rozumí úprava video materiálu získaného v místě realizace virtuální prohlídky do grafické podoby prostřednictvím počítačového programu. Tento materiál se po zpracování stává výhradním majetkem společnosti, není-li stanoveno jinak.

(2) Nedovolené šíření a distribuce tohoto materiálu je v rozporu se smluvními podmínkami společnosti Stream reality s.r.o., a porušení může vyústit právními postihy a smluvní pokutě až do výše 50.000,- Kč. Používání tzv. „linků“, které odkazují na virtuální prohlídky umístěné na Serveru je povoleno.

(3) Realizací virtuální prohlídky (dale jen “realizace”), se rozumí doprava zástupce naší společnosti na místo realizace, sestavení prohlídky, příprava aparatury, natočení a nafocení nemovitosti, úprava získaného materiálu do grafické podoby a import zpracované virtuální prohlídky na Server.

(4) Objednávka realizace virtuální prohlídky objednatelem (dále jen “objednávka”) se stává závaznou v momentě, kdy bude objednateli potvrzena zástupcem naší společnosti, a to telefonicky nebo e-mailem. Objednatel má právo na zrušení objednávky bez jakýchkoli postihů ze strany Povozovatele pod podmínkou, že tato skutečnost bude společnosti neprodleně a jasně oznámena, a to nejmíň 24 hodin před započetím realizace virtuální prohlídky.

(5) Provozovatel si vyhrazuje plné právo přizpůsobit objednané realizace dle svého časového plánu a je jeho výhradním právem tyto časové rezervace měnit. Tímto se však provozovatel zavazuje v případě zrušení objednávky ze strany provozovatele tuto skutečnost oznámit Objednavateli, a to nejméně 6 hodin před započetím realizace.

(6) Objednavatel se zavazuje poskytnout Provozovateli v předem stanovený čas přístup do nemovitosti, která je předmětem realizace virtuální prohlídky. Při nedodržení předem stanovených podmínek realizace a nedostavení se na místo realizace, nebo jiné porušení podmínek realizace, si Provozovatel vyhrazuje právo na požadování náhrady škody způsobené touto skutečností.

 V. Platební podmínky

(1) Odměna Provozovatele za poskytnuté služby se řídí platným Ceníkem Serveru.

(2) Po odeslání inzerátu obdrží objednatel e-mailem platební podmínky pro úhradu objednaných služeb. Objednatel uhradí poplatek za inzerci na bankovní účet uvedený v platebních podmínkách pod přiděleným variabilním symbolem.

(3) Společnost Stream reality s.r.o. zveřejní inzerát na inzertní server nejpozději do 24 hodin od přijetí platby na její účet.

VI. Závěrečná ustanovení

(1)  Smluvní vztah založený mezi Provozovatelem a Objednatelem se řídí těmito Smluvními podmínkami. Záležitosti těmito Podmínkami výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, jakož i dalšími příslušnými platnými právními předpisy České republiky.

(2)  Veškerý obsah Serveru a forma tento obsah zachycující (grafický vzhled a úprava serveru) a jejich příslušné části jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, a dle příslušných autorskoprávních předpisů a jejich každé jednotlivé užití bez souhlasu autora nebo nabyvatele licence je porušením autorských práv a může být důvodem občanskoprávní a trestní odpovědnosti.

(3)  Veškeré písemnosti dle Smluvních podmínek se považují za doručené 5. dnem po jejich prokazatelném odeslání, a to i v případě, že druhá strana odmítla písemnost převzít, nebo v případě, že zásilka byla uložena na poště a druhá strana si zásilku nevyzvedla nebo se tato odesilateli vrátí. Ustanovení části III. není dotčeno.

(4)  Uživatel/Objednatel se neodvolatelně veřejně podrobuje pravomoci Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen „Rozhodčí soud“), v rozhodčím řízen před tímto Rozhodčím soudem podle jeho Pravidel a Řádu on-line, a to ve věci majetkového sporu, o němž lze uzavřít smír, v němž je druhým účastníkem Provozovatel, pokud Provozovatel písemně projeví vůči Uživateli, Objednateli a/nebo Registrovanému uživateli vůli podrobit se pravomoci tohoto Rozhodčího soudu v dané věci zejména tím, že písemně zahájí takový spor u tohoto Rozhodčího soudu v souladu s Řádem on-line. Spor bude rozhodován jediným rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. E-mailová adresa Uživatele/Objednatele uvedená při vkládání inzerce u Provozovatele slouží při vedení řízení pro účely doručování Uživateli, Objednateli a tento potvrzuje, že je schopen prostřednictvím této adresy komunikovat v souvislosti s rozhodčím řízením vedeným na základě těchto Pravidel. Tato rozhodčí veřejná nabídka se vztahuje na veškerá jednání Uživatele, Registrovaného uživatele a/nebo Objednatele, která tento učiní poté, kdy učinil tuto rozhodčí veřejnou nabídku. Právo kterékoli strany navrhnout soudu vydání předběžného opatření zůstává nedotčeno. Není-li e-mailová adresa Uživatele/Objednatele známa, platí výše uvedená rozhodčí veřejná nabídka s tou modifikací, že se využije Pravidel a Řádu uvedeného rozhodčího soudu.

(5) Provozovatel si vyhrazuje právo měnit tyto Smluvní podmínky i bez předchozího souhlasu Objednatele, a to tím způsobem, že zveřejní jejich poslední nové a úplné znění na stránkách Serveru. Takovým zveřejněním vstoupí nové znění Smluvních podmínek v účinnost, pokud není ve Smluvních podmínkách stanoveno datum pozdější. Upozornění na skutečnost, že došlo ke změně Smluvních podmínek, bude na Serveru zveřejněno nejméně po dobu 1 měsíce ode dne, kdy nové znění Smluvních podmínek vstoupí v platnost a účinnost.

(6) Hromadné a/nebo automatizované vytěžování obsahu Serveru je zakázáno, stejně tak jeho další publikování. Každý, kdo tento zákaz poruší je povinen uhradit Provozovateli smluvní pokutu ve výši a splatnosti uvedené v čl. IV. odst. 9 těchto Smluvních podmínek. Subjekt jednající podle předchozí věty nebo subjekt, který u jiného obstará činnost podle předchozí věty, se rovněž považuje za Uživatele ve smyslu těchto Smluvních podmínek.

(7)  Tyto Smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 14. 04. 2015.